ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2562
รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1. งบดำเนินงาน  10,575,050.00 1,137,300.10 10.75 9,437,749.90 89.25
2. งบลงทุน  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. งบบุคลากร  2,848,100.00 0.00 0.00 2,848,100.00 100.00
4. งบอุดหนุน  22,674,127.00 22,674,127.00 100.00 0.00 0.00
5. งบเบิกแทน  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. งบอื่นๆ  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ทั้งหมด  36,097,277.00 23,811,427.10 65.96 12,285,849.90 34.04

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ปีงบประมาณ 
ติดต่อผู้พัฒนา


USER ONLINE
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
11 คน
สถิติเดือนนี้
106 คน
สถิติปีนี้
349 คน
สถิติทั้งหมด
451 คน

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved